format_quote

مهمان نواز ایرانی، مجموعه ایست که ابعاد مختلفی از زیست سلامت و متعالی انسانی را در دستور کار خود دارد. درواقع این دستور کار نه تنها به خوراک بلکه به نوعی از سبک زندگی می پردازد. برای رهیافت به این سبک زندگی حواس پنجگانه را به کار می گیرد، اصول حکمت علی الخصوص حکمت کهن ایرانی را بازخوانی میکند، از ریشه های فرهنگی و گذرگاههای اجتماعی عبور میکند، در چهار راه فرهنگی جهان می ایستد، طعم ها، بوها، رنگ ها و اصوات را با هم پیوند می دهد، آنگاه به فضایی تازه می اندیشد . حواس پنجگانه : نگاه " مهمان نواز ایرانی" به مقوله پذیرایی، پخت و پز، به کار گیری ذاۀقه و طعم سازی به نحوی ست که با خرد و خردورزی که از دیرباز مایه اصلی روزمره و ستون خیمه رفتارهای فردی و اجتماعی ما بوده است همواره ملازمه داشته باشد و آنگاه " خرد خوار، خرد نوش و خرد نیوش " مجموعه پذیرای او میشود می شود. طب سنتی ایرانی : آنچه می خورد با چاشنی حکمت و خرد پخته شده،آنچه می نوشد شهد خرد دارد و آنچه می شنود نغمه اش را خرد نواخته است و اینجا کلید راهیابی به این مقصود در آموزه های طب سنتی ایرانی که تلاش های ابن سینا و حکمای دیگر است هویدا میشود، بر این اساس اخلاط و طبایع چهارگانه، مزاج شناسی و بکارگیری مصلح ها، فهرست غذاهای مهمان نواز ایرانی را تعیین می کند. در اینجا فصل، ساعت شبانه روز، مزاج، قالب و هدف برنامه، نقشه ایست که تبیین میکند طبخ غذاها چگونه باشد، ترکیب نوشیدنی ها چه باشد و نحوه پذیرایی چگونه.

format_quote